CN
Contact Us
Baida Group Co., Ltd

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou,P.R. China 310016

Tel:86-571-85158800

Fax:86-571-85150586

Xinhuayuan Real Estate Group Co., Ltd.

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou,P.R. China 310016

Tel:86-571-87630190

Fax:86-571-87630200

Zhejiang Greentown Xizi Real Estate Group Co. Ltd.

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou,P.R. China 310016

Tel:86-571-87903168

Fax:86-571-87903155

Xizi Finance

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou,P.R. China 310016

Tel:86-571-85161915

Fax:86-571-85160120

Xizi Sannong Group

NO.12 Nihong Road,Liangzhu, Yuhang Distrist, Hangzhou,P.R. China 311112

Tel:86-571-89011111

Fax:86-571-89010800

Xizi Research Institute of Zhejiang University

NO.148 Tianmushan Road, Hangzhou,P.R. China 310007  Room 411,Teaching Building, West Campus, Zhejiang University

Tel:86-571-86432339

Fax:86-571-88273822

Xizi United Holdings Limited

P 86-571-85166111
E xiziuhc@xiziuhc.com

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou