CN
Contact Us
Zhejiang Xizi Aviation Industry Co., Ltd.

NO.277 Xinken Road, Dajiangdong Industry Cluster, Hangzhou,P.R.China, 311222

Tel: +86(571)-82929535

Fax: +86(571)-86984937

Shenyang Xizi Aviation Industry Co. Ltd.

No. 76-32 Shenbei Road,Shenbei New District, Shenyang,Liaoning,110136,China

Tel:+86-24-8979 4025(Receptionist)

Tel:+86-24-8979 4318(Marketing)

Fax:+86-24-8979 4163

Xizi United Holdings Limited

P 86-571-85166111
E xiziuhc@xiziuhc.com

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou