CN
Contact Us
Xizi United Holding Corporation

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou,P.R. China 310016

Tel: 86-571-85166111  

Fax:86-571-85069729

Xizi United Holdings Limited

P 86-571-85166111
E xiziuhc@xiziuhc.com

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou